In de eerste helft van de 20e eeuw telde Nederland een groot aantal zeer getalenteerde wiskundigen. Wij noemen Hendrik en Jan de Vries, Fred. Schuh (die ook nog populaire boeken schreef over wiskundige puzzels), Pieter Wijdenes, Gerrit Mannoury (behalve links-radicaal een liefhebber van de goochelkunst), (Eg)bertus Brouwer (die de grondslagen der wiskunde betwijfelde), Obe Postma (buitendien dichter en landbouwhistoricus) en nog vele anderen, die we in dit A & G - dossier aan u gaan voorstellen. Wijdenes en Schuh zijn gelet op hun publicaties en didactische vermogens in die periode wel van de grootste betekenis geweest voor het wiskunde-onderwijs in ons land. In deze aflevering: Fred. Schuh.

Reeds verschenen in deze reeks:
Pieter Wijdenes


FRED. SCHUH 1875-1966

Frederik ("Fred.") Schuh werd geboren te Amsterdam op 7 februari 1875 en overleed te 's-Gravenhage op 6 januari 1966.

Na de HBS in Amsterdam studeerde hij wis- en natuurkunde in deze stad en in Göttingen. Reeds in 1895 deed Schuh van zich spreken, toen hij als student, die nog geen enkel academisch examen had afgelegd, een gouden medaille won met zijn originele oplossing van een door de Universiteit van Amsterdam uitgeschreven wiskundeprijsvraag. De rector-magnificus beloonde hem met de woorden: "Gij hebt door uwen arbeid den toegang verworven tot den kring der academie-burgers in hoogeren zin. Gij hebt (de rector-magnificus had kennelijk in Duitsland gestudeerd) daarmede als het ware Uw zelfstandige geleerden-loopbaan begonnen."

In 1905 promoveerde Schuh cum laude aan dezelfde universiteit op een proefschrift getiteld "Vergelijkend overzicht der methoden ter bepaling van aantallen vlakke krommen." Van 1902 tot 1907 was hij leraar aan de HBS te Apeldoorn en vervolgens aan die van Sneek en tijdens die periode van 1905-1907 tevens privaatdocent aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 1907 tot zijn emeritaat in 1945 was hij hoogleraar wiskunde en mechanica aan de Technische Hoogeschool (thans: Technische Universiteit) van Delft, welke periode van 1909 tot 1916 werd onderbroken toen hij als hoogleraar wiskunde verbonden was aan de universiteit van Groningen.

Talrijke Delftse ingenieurs hadden Schuh als leermeester in de mechanica. Zijn colleges waren volgens velen van hen van een niet te overtreffen helderheid. Op internationale congressen was hij een bekende figuur en ook vertegenwoordigde Schuh de TH in het buitenland bij bijzondere gebeurtenissen, zoals universiteitsjubilea. Voorts was hij lid van verscheidene geleerdengenootschappen.

Schuh was een zeer vruchtbaar auteur van studieboeken voor wiskunde en mechanica (ruim 30 vaak meerdelige titels) en was redacteur en/of medewerker van talloze tijdschriften op dit terrein. Alleen al aan het in 1913 door Wijdenes en Verkaart opgerichte "Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde" droeg hij tientallen artikelen bij en gaf de uitgewerkte oplossingen van de akte-examens. Daarbij spaarde hij de samenstellers van de opgaven zijn kritiek niet. Soms noemde hij een vraagstuk schertsend "een puzzel" of luidde zijn commentaar: "Het werk voor Beschrijvende Meetkunde is voor de tijd van 3 uur veel te veel. Ik kan niet geloven, dat de examinator, die het heeft opgegeven, het in die tijd zou klaar spelen, als hij er zo in eens tegenover gesteld werd."

Bij het grote publiek verwierf Schuh zich echter vooral bekendheid door zijn boeken en artikelen over aan wiskunde en mechanica gerelateerde onderwerpen, zoals kansspelen en wiskundig getinte puzzels. Zijn meesterwerk op dit terrein was "Wonderlijke Problemen" (1943). Schuh analyseerde daarin o.m. schijnbaar triviale bordspelletjes zoals het dwergenspel, die een verrassende diepte bleken te bezitten. Een vervolg daarop vormde "De macht van het getal" (1949), waarin magische vierkanten centraal stonden. Een voor de jeugd bedoelde versie van dit werk verscheen in 1951 onder de titel "Spelen met getallen".

Ook als radiospreker was Schuh actief: zijn kostelijke causerieën getiteld "Hoe leert men denken?" zijn nog na te lezen in zijn werk "Didactiek en methodiek van de wiskunde en mechanica" (1940). Minder geslaagd was zijn merkwaardige voorstel in 1952 aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om te komen tot een logische uitspraak van getallen. Zo meende hij dat getallen in dezelfde volgorde moeten worden uitgesproken als waarin ze zijn geschreven, bijv. 364.287 als driehonderd-zestig-vierduizend-tweehonderd-tachtig-zeven.

Overzicht van alle de werken van Schuh (behalve schoolboeken en vraagstukkenverzamelingen). De letters achter de jaartallen verwijzen naar het lijstje van uitgevers onderaan dit artikel. Van sommige, meerdelig gedachte werken zijn slechts één of twee delen verschenen.

Wetenschappelijk werk:
Vergelijkend overzicht der methoden ter bepaling van aantallen vlakke krommen (diss., 1905, O); Over de meetkundige plaats der punten in het platte vlak, waarvoor de som der afstanden tot n gegeven rechten standvastig is, en analoge vragen in de ruimten van drie en meer afmetingen (1908, M); Grepen uit de moderne meetkunde, deel I (1916, N); Oneindige producten (1918, N); Leerboek der theoretische rekenkunde, deel I (1919, N); Leerboek der elementaire theoretische rekenkunde (2 dln., 1919, N en 1921, N); Compendium der hoogere wiskunde (samen met J.G. Rutgers): deel III: Differentiaalrekening, Analytische meetkunde van de ruimte, Integraalrekening (1919, N); id., deel IV: Beschrijvende meetkunde, Differentiaalmeetkunde van het platte vlak en van de ruimte, Differentiaalvergelijkingen (1928, N); Lessen over de Hoogere Algebra (3 dln., 1921-1926, N); Kansrekening (1922, N); Beknopte Hoogere Algebra (1926, N); Het getalbegrip, in het bijzonder het onmeetbare getal (1927, N); Toepassingen van de theorie der getallencongruenties (1928, H); Het natuurlijke getal in zoo streng mogelijke behandeling (1928, N); Theorie der hoogere-machtscongruenties en der hoogere-machtsresten (1928, H); Axiomatische behandeling der meetbare en onmeetbare verhoudingen en grootheden (1929, N); Leerboek der theoretische mechanica, met inbegrip der kinematica (4 dln., 1931-37, S); Leerboek der technische theoretische mechanica, deel I (1937, N); Leerboek der nieuwere meetkunde van het vlak en van de ruimte (1938, N); Leerboek der nieuwe vlakke driehoeksmeting (1939, G); Leerboek der boldriehoeksmeting (1940, G); Didactiek en methodiek van de wiskunde en de mechanica (1940, W); Leerboek der differentiaal- en integraalrekening (3 dln., 1941/42, T); Nieuw leerboek der hogere algebra (2 dln., 1943/44, T); Determinanten (1945, W).

Wiskundige en werktuigkundige puzzels:
Wonderlijke problemen. Leerzaam tijdverdrijf door puzzle en spel (1943, T; 2de dr. 1949, T); Wiskundige puzzles en spelen (1944, T); De macht van het getal (1949, Se); Spelen met getallen (1951, T).

G = Van Goor, 's-Gravenhage
H = Van der Hoek, Leiden
M = Müller
N = Noordhoff, Groningen
O = Olivier, Amsterdam
S = Sijthoff, Leiden
Se = Segboer, 's-Gravenhage
T = Thieme, Zutphen
W = Waltman, Delft